Kernel-bypasss Networking:

[APNET] Yukai Huang, Jinkun Geng, Du Lin, Bing Wang, Ruilin Ling, Junfeng Li, Dan Li, "LOS: A High Performance and Compatible User-level Network Operating System", APNet 2017, Hongkong, China.

[LANMAN] Junfeng Li, Dan Li, Yukai Huang, Yang Cheng, Ruilin Ling, "Quick NAT: High Performance NAT System on Commodity Platforms", IEEE LANMAN 2017, Osaka, Japan.

Software Defined Networking/Network (Funciton) Virtualization:

[ICNP] Yirong Yu, Dan Li, and Yukai Huang, "SVirt: A Substrate-agnostic SDN Virtualization Architecture for Multi-tenant Cloud", IEEE ICNP 2015, San Francisco, CA.

[IWQoS] Dan Li, Syed Shah-e- Mardan Ali Rizvi, Wu He, and Fangxin Wang, "DVMP: Incremental Traffic-aware VM Placement on Heterogeneous Servers in Data Centers", ACM/IEEE IWQoS 2016, Beijing, China.

[TCC] Congjie Chen, Dan Li, Jun Li, and Konglin Zhu, "SVDC: A Highly Scalable Isolation Architecture for Virtualized Layer-2 Data Center Networks", to appear in IEEE Transactions on Cloud Computing.

[IPCCC] Fangxin Wang, Ruilin Ling, Jing Zhu, and Dan Li, "Bandwidth Guaranteed Virtual Network Function Placement and Scaling in Datacenter Networks", IPCCC 2015, Nanjing, China.

[ICPP] Lili Liu, Dan Li and Jianping Wu, "TAPS: Software Defined Task-level Deadline-aware Flow scheduling in Data Centers", ICPP 2015, Beijing, China.

Advanced Transport Protocol:

[JSAC] Changlin Jiang, Dan Li and Mingwei Xu, "LTTP: An LT-code Based Transport Protocol for Many-to-One Communication in Data Centers", IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 32(1):52-64, 2014.

Network Bandwidth Guarantee:

[ToN] Dan Li, Jing Zhu, Jianping Wu, Junjie Guan and Ying Zhang, "Guaranteeing Heterogeneous Bandwidth Demand in Multi-tenant Data Center Networks", IEEE/ACM Transactions on Networking, 23(5):1648-1660,2015.

[TPDS] Dan Li, Congjie Chen, Junjie Guan, Ying Zhang, Jingzhu, Ruozhou Yu, "DCloud: Deadline-aware Resource Allocation for Cloud Computing Jobs", to appear in IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems.

[ICNP] Jing Zhu, Dan Li, Jianping Wu, Hongnan Liu, Ying Zhang and Jincheng Zhang, "Towards Bandwidth Guarantee in Multi-tenancy Cloud Computing Networks", IEEE ICNP 2012, Austin, TX.

[INFOCOM] Ruozhou Yu, Guoliang Xue, Xiang Zhang, Dan Li, "Survivable and Bandwidth-Guaranteed Embedding of Virtual Clusters in Cloud Data Centers", IEEE INFOCOM 2017, Atlanta, GA.

Data Center Networking:

[ToN] Dan Li, Hongze Zhao, Mingwei Xu and Xiaoming Fu, “Revisiting the Design of Mega Data Centers: Considering Heterogeneity among Containers”, IEEE/ACM Transactions on Networking, 22(5):1503-1515, 2014.

[ToN] Dan Li, Chuanxiong Guo, Haitao Wu, Kun Tan, Yongguang Zhang, Songwu Lu and Jianping Wu, "Scalable and Cost-effective Interconnection of Data-center Servers using Dual Server Ports", IEEE/ACM Transactions on Networking, 19(1):102-114, 2011.

[TC] Deke Guo, Tao Chen, Dan Li, Mo Li, Yunhao Liu and Guihai Chen, "Expandable and Cost-Effective Network Structures for Data Centers Using Dual-Port Servers", IEEE Transactions on Computers, 62(7):1303-1317, 2013.

[SIGCOMM] Chuanxiong Guo, Guohan Lu, Dan Li, HaitaoWu, Xuan Zhang, Yunfeng Shi, Chen Tian, Yongguang Zhang and Songwu Lu, "BCube: A High Performance, Server-centric Network Architecture for Modular Data Centers", ACM SIGCOMM 2009, Barcelona, Spain.

[ICNP] Dan Li, Mingwei Xu, Hongze Zhao and Xiaoming Fu, "Building Mega Data Center from Heterogeneous Containers", IEEE ICNP 2011, Vancouver, BC Canada.

[INFOCOM] Deke Guo, Tao Chen, Dan Li, Yunhao Liu, Xue Liu and Guihai Chen, "BCN: Expansible Network Structures for Data Centers Using Hierarchical Compound Graphs",  IEEE INFOCOM 2011, mini conference, Shanghai, China.

[INFOCOM] Dan Li, Chuanxiong Guo, Haitao Wu, Kun Tan, Yongguang Zhang and Songwu Lu, "FiConn: Using Backup Port for Server Interconnection in Data Centers", IEEE INFOCOM 2009, main conference, Rio de Janeiro, Brazil.

[CoNext] Haitao Wu, Guohan Lu, Dan Li, Chuanxiong Guo and Yongguang Zhang, "MDCube: A High Performance Network Structure for Modular Data Center Interconnection", ACM CoNext 2009, Rome, Italy.

[ToN] Guo Chen, Youjian Zhao, Hailiang Xu, Dan Pei and Dan Li, "F2Tree: Rapid Failure Recovery for Routing in Production Data Center Networks", to appear in IEEE/ACM Transactions on Networking.

[ToN] Dan Li, Yuanjie Li, Jianping Wu, Sen Su and Jiangwei Yu, "ESM: Efficient and Scalable Data Center Multicast Routing", IEEE/ACM Transactions on Networking, 20(3):944-955, 2012.

[TC] Dan Li, Mingwei Xu, Ying Liu, Xia Xie, Yong Cui, Jingyi Wang and Guihai Chen, "Reliable Multicast in Data Center Networks", IEEE Transactions on Computers, 63(8):2011-2024, 2014.

[ICNP] Dan Li, Henggang Cui, Yan Hu, Yong Xia and Xin Wang, "Scalable Data Center Multicast using Multi-class Bloom Filter", IEEE ICNP 2011, Vancouver, BC Canada.

[INFOCOM] Dan Li, Jiangwei Yu, Junbiao Yu and Jianping Wu, "Exploring Efficient and Scalable Multicast Routing in Future Data Center Networks", IEEE INFOCOM 2011, main conference, Shanghai, China.

[INFOCOM] Dan Li, Mingwei Xu, Ming-chen Zhao, Chuanxiong Guo, Yongguang Zhang and Min-you Wu, "RDCM: Reliable Data Center Multicast", IEEE INFOCOM 2011, mini conference, Shanghai, China.

Green Networking:

[ToN] Dan Li, Yirong Yu, Junxiao Shi and Beichuan Zhang, "PALS: Saving Network Power with Low Overhead to ISPs and Applications", IEEE/ACM Transactions on Networking, 24(5):2913-2925, 2016.

[TC] Yunfei Shang, Dan Li, Jing Zhu and Mingwei Xu, "On the Network Power Effectiveness of Data Center Architectures", IEEE Transactions on Computers, 64(11):3237-3248, 2015.

[TC] Dan Li, Yunfei Shang and Congjie Chen, "EXR: Greening Data Center Network with Software Defined Exclusive Routing", IEEE Transactions on Computers, 64(9):2534-2544, 2015.

[JSAC] Lin Wang, Fa Zhang, Jordi Arjona Aroca, Athanasios V. Vasilakos, Kai Zheng, Chenying Hou, Dan Li and Zhiyong Liu, "GreenDCN: A General Framework for Achieving Energy Efficiency in Data Center Networks", IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 32(1):4-15, 2014.

[TPDS] Dan Li, Yirong Yu, Wu He, Kai Zheng and Bingsheng He, "Willow: Saving Data Center Network Energy for Network-limited Flows", IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 26(9):2610 - 2620, 2015.

[COMNET] Mingwei Xu, Yunfei Shang, Dan Li and Xin Wang, “Greening Data Center Networks with Throughput-guaranteed Power-aware Routing”, Elsevier Computer Networks, 57(15):2880-2899, 2013.

[INFOCOM] Dan Li, Yunfei Shang and Congjie Chen, "Software Defined Green Data Center Network with Exclusive Routing", IEEE INFOCOM 2014, Toronto, Canada.

商云飞, 徐明伟, 李丹, "互联网路由设备与协议节能研究综述", 电子学报, 40(11):2290-2297, 2012.

P2P Network:

[ToN] Dan Li, Jianping Wu, Jiangchuan Liu, Yong Cui and Ke Xu, “Defending against Distance Cheating in Link-weighted Application Layer Multicast”, IEEE/ACM Transactions on Networking, 19(5):1448-1457, 2011.

[TMM] Dan Li, Jianping Wu and Yong Cui, "Defending against Buffer Map Cheating in DONet-like P2P Streaming", IEEE Transactions on Multimedia, 11(3):535-542, 2009.

[COMNET] Dan Li, Jianping Wu, Yong Cui, Jiangchuan Liu and Ke Xu, "Impact of User Selfishness in Construction Action on the Streaming Quality of Overlay Multicast", Elsevier Computer Networks, 55(15):3318-3331, 2011.

[INFOCOM] Dan Li, Jianping Wu, Yong Cui and Jiangchuan Liu, "QoS-aware Streaming in Overlay Multicast Considering the Selfishness in Construction Action", IEEE INFOCOM 2007, main conference, Anchorage, Alaska.

[ICPP] Ming Zhu, Dan Li, Ying Liu, Dan Pei, K.K. Ramakrishnan and Jianping Wu, "MIFO: Multi-Path Interdomain Forwarding", ICPP 2015, Beijing, China.